در این دوره قصد داریم با تکیه بر تجربه و دانش اساتید دانشگاه و مسئولین آزمایشگاه ها به آموزش کامل بیوانفورماتیک بالینی و آنالیز داده های بیماران بپردازیم.

نمونه کارهای مشابه