خدمـات بیـوانفورماتـیـک

پیشـرو در ارائه بهترین خدمات و آموزش توالی‌یابی نسل جدید (NGS)
برگزارکننده پیشرفته‌ترین کارگاه‌ها در زمینه بیوتکنولوژی، ژنتیک و علوم پزشکی